Меню Затваряне

03. Подходящи атмосферни условия за полагане на мазилката

Топло време

Топлото време, ветровитото време, директните слън­чеви лъчи и т. н. оказват силно влияние върху изпълнението на мазаческите работи. Тогава са необхо­дими предварително намокряме и поддържане на влажността на мазилката.

При работа на открито, обличането на скелето с мрежа намалява атмосферните влияния и подобрява значи­телно качеството на готовата външна мазилка. При полагане на вътрешни мазилки се препоръчва мазаческите работи да започнат след поставянето на про­зорците. По този начин се намалява рискът от образу­ване на пукнатини, вследствие на бързото изсъхване на мазилката.

Студено време

Към момента на обработка пресният разтвор предста­влява водна система, която може да бъде разрушена от влиянието на студа. Вследствие на увеличаване на обема при замръзване на водата се получава люспеста структура и недостатъчна здравина на мазилката. Химическите реакции, водещи до свързване на разтво­ра, се прекратяват на практика при температура на въздуха под + 5°С, което води до намаляване на здра­вината и сцеплението на мазилката.

Мазаческите работи се извършват без специални пред­пазни мерки, само когато температурите на въздуха, материала и основата на мазилката са над + 5°С. Задължително се осигурява предпазване от замръз­ване на още прясната, недостатъчно свързала ма­зилка.

Складиране на материала

За да се предпазят торбите с машинна мазилка от вода и влага те задължително трябва да се складират на сухо място върху палети или дървени скари.