Меню Затваряне

07. Изисквания към готовата мазилка

Каква трябва да бъде положената мазилка

Готовата мазилка трябва да достигне необходимите, специфични за продукта свойства и да отговаря на изискванията на нормите. Мазилката трябва да е здраво свързана с основата за мазилка. Повърхности, върху които ще се поставят плочки се измазват еднопластово и не трябва да се изпердашват и заглаждат.

Повърхност на мазилката

Готовите (достатъчно изсъхнали) мазилкови повърхно­сти трябва да отговарят на поставените изисквания и да изглеждат хомогенни (еднакво равни), което е кри­терий за правилно изпълнена работа. Готовата повър­хност на варо-циментовата мазилка не е гладка, нейна­та структура зависи от зърнометрията. Недопустими са мехурчета по готовата повърхност на мазилката.

Ръбовете, профилите и фугите трябва да са прави и не бива да са очукани и/или вълнообразни.

Различията в повърхностната структура и равнинност не трябва да са видими при нормална светлина.