Меню Затваряне

01. Изисквания към основата преди полагане на варо-циментова мазилка

Каква трябва да бъде основата преди да положите мазилка

Преди   полагане   на   варо-циментова   мазилка основата трябва да се провери. Дефектите в основата на мазилката могат при дадени обстоятелства да окажат влияние върху готовата мазилка (образуване на пукнатини, отлепване и др.). Основата на мазилката трябва да бъде:

 • суха;
 • равна;
 • с нужната носимоспособност и здрава;
 • с достатъчно стабилна форма;
 • равномерно попиваща, хомогенна, да не е водоотблъскваща;
 • грапава, обезпрашена и почистена от замърсявания;
 • без опасни изцветявания на разтворими соли;
 • незамръзнала и с температура над + 5°С.
Състояние (качества) Изпитвателен метод и начин на определяне Констатация Необходими мерки
Влажност На око Тъмен цвят Изчаква се докато основата за мазилки изсъхне достатъчно
Проба за изтриване Влага
Проба с напръскваме Бавно попиване или липса на Водопопиваемост
Равнинност Проба с мастар Неравности съгласно БДС Изравняване на неравностите
Налични вредни слоеве, прах, мръсотия На око Разлика в цвета, „подкожушване“ Почистване с шпакла, четка, метла и др., съответно с вода и се оставя да изсъхне
Проба с изтриване Запрашеност
Свободни (нефиксирани) части и изветрели части в основата за мазилки Проба с надраскване Откъртвания Пълно отстраняване с шпакла, телена четка, телена метла
Проба с изтриване Ронливост, кредиране
Декофражни емулсии, респ. разделителни филми Проба с напръскване Водата стои на капки Почистване с пароструйка с добавка на съответните разтворители, изплакване с чиста вода, оставя се да изсъхне
UV – лъчи Флуоресциращо отражение
Водопопиваемост на бетонови основи за мазилки, без декофражни емулсии На око Гланцова повърхност При варо-циментови мазилки: полагане на свързваща основа
Проба с изтриване Гладка повърхност
Проба с напръскване Няма смяна на цвета от светъл към тъмен, полепнали водни капки
Водопопиваемост на друг вид основи за мазилки (не бетон) Проба с напръскване Много бърза смяна на цвета от светъл към тъмен Предварителен шприц, грунд за изравняване на водопопиваемостта
Шам по бетоновата повърхност и повърхнинни ципи Проба с надраскване Отронвания, олющвания Изчеткване с телена четка, награпяване с телена метличка, песъкоструйка, шлайфане
Проба с напръскване Малка Водопопиваемост, в надраскванията все пак потъмня-ване ( = силна Водопопиваемост )
Изцветявания На око Отлагания на соли Изчеткване на сухо, ако е необходимо
Температура на 1) въздуха 2) основата за мазилки Измерване с 1 (термометър за въздух 2)термометьр за повърхностно замерване Под + 5°С Затопляне и вентилация с достатъчно затопляне на основата за мазилки

Изисквания към зидарията

Геометричните характеристики на зидариите трябва да са в рамките на допустимите отклонения за равнинност и не бива да предопределят силно различаващи се дебелини на мазилката. Отклоненията в положението и размерите на зиданите конструкции не трябва да превишават стойностите, посочени в таблица 2.

Таблица 2

Допустими отклонения в мм
Наименование на допустими отклонения Каменна зидария Зидария от тухли и камъни с правилна форма

Основа

Стени

Колони

Основа Стени

Колони

1. Отклонение от проектни размери
а) по дебелина

+30

+10

+20

+15

б) по височина

-20

-10

-10

-15

-10

-10

+25

+15

+25

+15

+15

+15

в) по широчина

-20

-20

+20

+20

г) по изместване на осите на прозоречните отвори

20

20

д) по изместване осите на конструкциите

10

15

10

10

10

10

2. Отклонение на повърхността и ъглите от вертикалната линия
а) на един етаж

20

15

10

10

10

б) по цялата сграда

20

30

30

20

30

30

3. Отклонение на редовете от хоризонталната линия при 10 000 мм дължина

30

20

30

20

4. Неравности на вертикалната повърхност при поставяне на мастар с дължина 2 000 мм
а) с измазване

15

15

10

5
б) без измазване

20

15

15

5

5

Запълнените със строителен разтвор фуги в зидарията (вертикални и хоризонтални) не трябва да бъдат силно вдлъбнати или издадени напред (максимум 5 мм), в противен случай трябва да се изравнят преди изпълне­ние на мазилката.

При зидане на плътна фуга (без запълване с разтвор на вертикалните фуги) не се допускат отворени фуги над 5 мм. Тези фуги и други евентуални дупки се запълват в отделен работен процес, най-късно 3 дни преди из­пълнението на мазилката (но не едновременно с пред­варителния шприц!).

Фуги при зидарияфиг. 1 Вертикална фуга

Необходимост от запълване на вертикална фуга при зидарияфиг. 2 Вертикална фуга, която трябва да бъде запълнена предварително

Малки по площ изцветявания във формата на леки потъмнявания се допускат, тъй като не влияят или влия­ят съвсем леко върху сцеплението на мазилката. Из-цветявания в по-голям размер (наслоявания, отлага­ния), при които се очаква да повлияят върху сцепле­нието на мазилката, трябва непременно да бъдат от­странени. При суха зидария това може да се извърши чрез изчеткване. Ако изчеткването не доведе до жела­ния успех, след точно проучване и въз основа на кон­султации от специалисти се определя подходящ метод за отстраняване.

Сухата зидария и силно водопопиващата тухлена зида­рия (водопопиваемост =< 30 д/d1m3.min, виж производ­ствените данни), могат при топло и ветровито време да изискват съответна предварителна обработка. Тази преценка се извършва преди започване на полагането на мазилката.

Изисквания към бетонните части Обикновено бетонът е готов за полагане на мазилка през лятото около 8 седмици след бетониране, а през зимата след около 80 дни, без дните, в които температурата е под нулата.

Застрашените от корозиране метални части (например пирони, закрепващи телове) трябва да се отстранят та­ка, че да не попаднат в слоя мазилка. Елементи, които се налага да останат в мазилката или такива, които остават видими, трябва преди началото на изпълнение на мазилката да бъдат обработени със защита срещу корозия.

Тръби за водоснабдяване и други тръбопрово­ди трябва да бъдат обработени със защита срещу кон-денз преди започване на мазаческите работи. Върху бетонни повърхности, върху които при пробата с намокряне са открити остатъци от кофражно масло и които са замърсени със сажди и прах, не бива да се изпълнява мазилка. Ако маслата не са се изпарили сами, те трябва да бъдат отстранени с подходящи мерки (например песъкоструйка и пароструйка с последващо изсъхване или обработка с Баумит Дълбо-чинен грунд (Baumit TiefenGrund). Промишлено изработени бетонни елементи (например кухи подови конструкции, панелни плочи, готови суте­ренни елементи) не са подходящи за варо-циментови мазилки.

Проба за намокряемост

Важен критерий за годността на основата при изпълне­ние на мазилка по бетонни повърхности е пробата за намокряемост. При този метод с помощта на баданарка или с лопатка върху бетонната повърхност се напръс­ква достатъчно количество вода. Ако цветът се проме­ни от светъл към тъмен и в рамките на 5 минути спре да капе вода, може да се започне с измазването. Ако при пробата за намокряемост цветът не се промени или ако след посоченото в контролния протокол време все още се наблюдава капене на вода, са възможни следните причини:

 • бетонната повърхност е все още влажна;
 • има налични остатъци от филми,  препятстващи сцеплението;
 • бетонната повърхност е прекалено водоплътна.

Проверка за остатъчна влажност

Евентуално необходимото точно установяване на ос­татъчната влажност се извършва с помощта на СМ-уред или проба със сушене. Взимането на проба става на минимум 2 см. дълбочина, като пробите се взимат с коронен накрайник с диаметър най-малко 25 мм., при ниски въртящи обороти – без значително загряване. За варо-циментови мазилки (вътрешни и външни) вър­ху бетонни стени и тавани е в сила:

 • малката влажност в бетона (до максимум 4 % от ма­сата) може да окаже положително влияние върхусвързването;
 • при прекалено влажна основа за мазилки и/или пре­калено гладка повърхност може да се стига до отле­пяне, съответно до свличане на пресния разтвор.

Ако бетонната основа за мазилки е безпроблемна и пробата за намокряемост е показала, че може да се за­почне с мазаческите работи, следва полагането на свързващи грундове.

Като свързващи грундове при варо-циментовите ма-зилки се използват предимно:

 • циментов предварителен шприц (по принцип не е подходящ за използване върху водоплътни, с лоша попиваемост бетонни повърхности.  При такива основи се използват специално обогатени предвари­ телни шприцове);
 • свързваща шпакловка;
 • свързващи шламове.

Армиране на вътрешна мазилка

Армировка на мазилката е необходима:

 • при преходи между бетонови елементи (колони, шайби) и тухлени стени;
 • върху циментосвързани многопластови плочи от дървесни частици, с интегрирана топлоизолация;
 • едно- и двупластови топлоизолационни плочи от дървесни влакна, с интегрирана топлоизолация;
 • при нееднородни основи за мазилки;
 • при различни дебелини на мазилката;
 • при иззидани (оградени със зидария) прорези.

Изпълнение – влагане на стъклотекстилната мрежа

Вложената стъклотекстилна мрежа трябва да има ши­рочина на отвора от минимум 7×7 мм. Стъклотекстилни мрежи се влагат както следва:

 • нанася се слой от мазилката с около две трети от предвидената дебелина на мазилката (фиг. 3);Нанасяне на мазилка
 • поставя се стъклотекстилната мрежа, като застъпва­нето на отделните парчета е минимум 10 см. (фиг. 4);Полагане на стъклотекстилна мрежа
 • следи се за възможно най-равнинно влагане на мрежата (фиг. 5);Полагане на стъклотекстилна мрежа
 • останалата мазилка се нанася до предвидената дебелина на слоя на мазилката (фиг. 6).Полагане на мазилка върху стъклотекстилна мрежа