Меню Затваряне

04. Полагане на машинна мазилка

Преди полагането на мазилката основата се намокря с баданарка или пръскалка и се изчаква водата да попие в повърхността. Ако не се изчака достатъчно има опас­ност да се образува разделителен воден филм между основата и мазилката. Полагането на машинната мазилка се извършва с равномерни, хоризонтални дви­жения, като се започва от горе на долу (фиг. 1).

Нанасяне на машинна мазилкафиг. 1 Нанасяне на машинна мазилка

Общи указания за изпълнение

Да се спазват изискуемите дебелини на мазилките (ми­нимални и максимални) съгласно технически карти. Минималната дебелина на мазилката се смята заедно с армиращия слой.

При по-големи дебелини се налага нанасяне на мазил­ката на два слоя. След като първият слой е набрал пър­воначална якост, вторият слой се полага по метода „прясно в прясно“. Ако това не е възможно, полагане­то на втория слой се извършва на следващия ден, като повърхността на първия се награпява. Дебелината на мазилката зависи от материала на осно­вата.

Извършват се специфичните за материала проверки на основата за мазилки и подготвителни мероприятия. Предварително се обработва основата за мазилки, съгласно спецификата на продукта (например предва­рително намокряне).

Избягват се кухини зад профили на мазилки (лайсни за мазилка, профили за предпазване на ръбовете). Изпълняват се преходите на мазилки към монтажни части, съгласно изискванията за равномерна издаденост. Подлежащи на измазване строителни елементи (напри­мер прозоречни каси) се подмазват равномерно.

Хастарът се отсича особено внимателно, така че да се изравняват вдлъбнатините и вълните, респективно да се избягва образуването на повърхнинна ципа (опас­ност от образуване на петна за тънкослойните завърш­ващи мазилки).

Подравняване на мазилковата повърхност

Слоят мазилка се изтегля при съблюдаване на верти-калност, хоризонталност и равнинност (фиг. 2). Препоръчителният инструмент за изтегляне е Н-мастар с дължина 1,70 м или 0,80 м, а контролирането на равнинността се извършва с трапецовиден мастар -2,50 м (фиг. 3).

Повърхността на изтегления слой мазилка трябва да бъде грубо подравнена.

Мазилката се изпълнява с грапава повърхност. Малки­те неравности остават видими, повърхността не трябва да се разкъсва.

Изтегляне на машинна мазилкафиг. 2 Изтегляне на машинна мазилка

Контролиране на равнинността с трапецовиден мастар фиг. 3 Контролиране на равнинността с трапецовиден мастар

Изпердашване

Повърхността на варо-циментови машинни мазилки се изпердашва до едрината на фракцията на разтвора за мазилки. Не трябва да остават видими кухини (фиг. 4).

Изпердашване на мазилкафиг. 4 Изпердашване на мазилка

Изглаждане

Варо-циментовите машинни мазилки не могат да бъдат изпълнени без пори и абсолютно равни и гладки. Това се установява при проверка с тангиращ по повърхност¬та лъч.
„Абсолютно гладки“ повърхности могат да се постигнат изключително посредством така нареченото „фино из-тегляне“ , тоест неколкократно шлайфане и шпакловане с Баумит варова шпакловка.