Меню Затваряне

10. Пукнатини върху мазилката

Причини за поява на пукнатини при мазилки

Пукнатините могат да се появят вследствие на различ­ни причини, например:

 • свиване на строителната основа;
 • различни натоварвания;
 • изменени натоварвания на сградата (например вследствие на преустройства);
 • прекалено бързо изсъхване;
 • свиване и пълзене;
 • неблагоприятни форми;
 • сблъсък между материали с различни свойства;
 • отворени допирателни повърхности и хоризонтални фуги;
 • издадени напред ъгли;
 • отвори в стените;
 • изменения на формата на най-горната етажна плоча и други носещи елементи, различни термични нато­варвания  (например слънце/сянка, светли/тъмни цветове);
 • различно цветово оформление в рамките на една по­върхност;
 • динамични въздействия (натоварвания от транспорт­ни средства, земетресения).

Ако след мазилката се очертаят основните форми на материала на стената (контури, фуги, пукнатини), се приемат следните причини:

 • лошо избрано начало на мазаческите работи (напри­мер свиването на основата за мазилки още не е при­ключило, сезонни влияния);
 • прекалено висока влажност в основата за мазилки (липсваща защита от атмосферните условия);
 • неправилна обработка на основата за мазилки (пре­калено големи и/или дълбоки фуги, лошо излят бе­тон);
 • дефектно изпълнение на мазаческите работи (напри­мер при неспазване на описаните преди това правила).

Готовата мазилка не трябва да има пукнатини с ши­рочина по-голяма от 0,2 мм.! По-големият брой и/или концентрацията на пукнатини не бива да повлияват на технологичните и строително-физически свойства на обекта.

Подобна оценка може да бъде направена в рамките на техническа експертиза. Изясняването на причините за пукнатините, на вредността или на по-нататъшното им отваряне е необходимо да се извърши преди сани-рането.

Пукнатини, дължащи се на мазилката

Пукнатиниторбички

Това са къси, най-вече хоризонтални пукнатини с дъл­жина около 10 – 20 см. (фиг. 1), ориентирани в едно направление. Широчината на пукнатините може да до­стигне до около 3 мм. Възможни са кухини в областта на долния ръб на пукнатината. Такива пукнатини се по­явяват в още пластичния разтвор при:

 • прекалено дебело нанесена мазилка (на един пласт);
 • лошо сцепление с основата (например при основа с ниска водопопиваемост или мокра основа);
 • прекалено дълго или силно търкане по повърхността на мазилката;
 • прекалено мека консистенция на разтвора.

Пукнатини - торбичкифиг. 1 Схематично представяне на пукнатини – торбички

Пукнатини от свиване

Пукнатини от изпарение (капилярни пукнатини)

Това са мрежовидни пукнатини, които достигат дължи­на до около 20 см от възела и дебелина до около 0,5 мм (фиг. 2). Пукнатините рядко достигат до осно­вата на мазилката. Появяват се 1 – 2 часа след нанася­нето. Възможно е отделяне на страните на пукнатините от основата на мазилката. Рискът от появата им може да се намали чрез подходяща последваща обработка на мазилката, предотвратяваща пресъхването й.

Мрежови пукнатинифиг. 2 Типичен вид на мрежовидни пукнатини от изпарение

Пукнатини от свиване (втвърдила мазилка)

Могат да са мрежовидни или с обикновено разклоне­ние (у-образни) (фиг. 3). Могат да достигат до основа­та на мазилката. Тези пукнатини обикновено възникват до 1 – 2 месеца след приключване на измазването. В областта на ръбовете може да се наблюдава отделяне от основата. Това зависи от степента на сцепление между мазилката и основата. Такива пукнатини могат да се появят, когато:

 • основата и мазилковата система не са добре съоб­разени една с друга (твърде различаващи се якостни показатели и/или твърде големи дебелини на мазил­ката);
 • върху основата има слоеве, които възпрепятстват сцеплението (например изветряла стара мазилка, слой от прах, неотмиваеми слоеве), когато мазилко­вата система сама по себе си не е добре съобразе­на (твърде големи якостни разлики на отделните пла­стове и/или прекалено големи дебелини на отделни­те ръце (полагания);
 • не е спазено времето за втвърдяване (свиването на основната мазилка още не е приключило, когато се нанася горната мазилка);
 • отделните слоеве мазилка пресъхват.

Мрежови пукнатини от свиванефиг. 3 Пример за мрежовидни пукнатини от свиване